Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Domy pro sociální účely v Ostravě
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vybudování celkem 5 novostaveb domů pro sociální účely v katastrálním území obce Ostrava.
Veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 35 a § 101 ZZVZ rozdělena na 2 části:
• část č. 1: 3 novostavby domů, z toho 2 v k.ú. Hrušov a 1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy,
• část č. 2: 2 novostavby domů v k.ú. Nová Bělá a k.ú. Výškovice u Ostravy.
Předmět plnění je specifikován v přílohách této zadávací dokumentace.
Zadavatel v souladu s ust. § 101 odst. 2 ZZVZ umožňuje účastníkům podání nabídky na jednu či na obě části veřejné zakázky dle volby účastníka.
Zadavatel předpokládá, že realizace stavby bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), v rámci Integrovaného regionálního operačního programu po období 2014 – 2020 (dále jen „IROP“), Prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, ‚Investiční podpora 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, Specifický cíl SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, č. výzvy 7 - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.
Číslo projektu „Transformace Domova na Liščině (část 1)“: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000319
Číslo projektu „Transformace Domova Barevný svět“ (část 2): CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000318
Není-li dále uvedeno jinak, platí jednotlivá ustanovení této zadávací dokumentace pro obě části veřejné zakázky shodně.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského
30, 710 00 Ostrava
Kontakt: e-mail: vz@mt-legal.com
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.05.2018 09:00
Datum zahájení: 03.04.2018 12:00